W kwietniu do konsultacji publicznych został skierowany projekt rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016. Kwota dofinansowania w ramach programu Wyprawka szkolna waha się od 225 zł do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2015 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 227 tys. uczniów, w tym ok. 105 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jaki sposób można otrzymać dofinansowanie? Rodzice kupują materiały edukacyjne, a następnie przedstawiają w szkole dowód zakupu (faktura, paragon), na podstawie którego otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Poszczególne gminy indywidualnie ustalają terminy przyjmowania wniosków o zwrot kosztów, jednak z reguły jest to początek września. Zwrot kosztów następuje po otrzymaniu środków finansowych przez gminę.

Warto przypomnieć, że co roku znaczna część środków z programu Wyprawka szkolna pozostaje niewykorzystana, m.in. dlatego, iż rodzice nie wiedzą o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Według raportu sporządzonego przez NIK w 2012 roku wykorzystano jedynie 54% z przeznaczonych na ten cel pieniędzy, w 2013 roku 55%.

Nie do wszystkich szkół dotarła również informacja o wprowadzeniu w roku szkolnym 2015/2016 dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych, podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół specjalnych. Rok szkolny 2014/2015 obfitował w zmiany w Ustawie o systemie oświaty. Jedną ze zmian jest wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół masowych. W roku szkolnym 2015/2016 nowelizacja obejmie również kształcenie specjalne. Oznacza to, że w klasach pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych gimnazjów, zakupione przez szkoły materiały edukacyjne zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z rządowej dotacji.

Szacuje się, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią ok. 20% ogółu dzieci uczęszczających do szkół. Jest to bardzo zróżnicowana grupa uczniów, mogą to być zarówno dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), uczniowie niewidomi i słabowidzący, niesłyszący i słabosłyszący, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami przewlekłymi, z ADHD, z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, niedostosowani społecznie.

W dniu 01.06.2015 r. miała miejsce premiera nowego pakietu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Pewny start. Świat wokół mnie, wydanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Pierwsza część publikacji z serii Pewny start. Cztery pory roku zdobyła w roku 2014 Nagrodę Główną w kategorii wydawnictw edukacyjnych w konkursie Świat Przyjazny Dziecku.

Materiały Pewny Start. Świat wokół mnie to zbiór specjalnie dobranych, różnorodnych ćwiczeń mających za zadanie pomóc w nabywaniu oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, związanych z:

tożsamością własnej osoby, danymi osobowymi, budowaniem wiedzy o sobie i własnej rodzinie,
normami zachowania społecznego, dokumentami, miejscami, w których się bywa,
organizacją czasu wolnego, bezpieczeństwem.

Pakiet może być stosowany na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od indywidualnych umiejętności uczniów, jednak ze względu na tematykę jest polecany szczególnie dla uczniów gimnazjów. Pakiet jest pomocą elastyczną – podczas pracy można korzystać z poleceń o różnym stopniu trudności dla uczniów o różnych poziomach umiejętności.

By Milo

Dodaj komentarz